JavaScript常用数组操作方法,包含ES6方法

一、concat() concat() 方法用于连接两个或多个数组。该方法不会改变现有的数组,仅会返回被连接数组的一个副本。 var arr1 = [1,2,3]; var arr2 = [4,5]; var arr3 = arr1.concat(arr2); console.log(arr1); //[1, 2, 3] console.log(arr3); //[1,...